EEN-HAARLEMMERMEER "Niet praten maar doen"

Al 10 jaar laten we zien waar EEN-HAARLEMMERMEER voor gaat!
Niet alleen luisteren maar ook zoeken naar oplossingen.

Wonen

 • Passende en betaalbare huisvesting
 • Doorstroming stimuleren
 • Tiny Houses op minder ruimte

Participatie

 • Meer inspraak inwoners Haarlemmermeer

Klimaat

 • Stimuleren van andere energiebronnen
 • Néé tegen windmolens in de achtertuin
 • 150KV transformatorstations niet dicht bij woningen plaatsen

Verkeer

 • Goede bereikbaarheid
 • Scherper aanpakken verkeershufters
 • Verduurzamen van vervoer en hybride mobiliteit

Zorg

 • Investeer in voorzorg, preventie, want voorkomen is beter en goedkoper dan genezen
 • Zorg moet sneller en betaalbaarder

Veiligheid

 • Veilig thuis
 • Veilig op straat
 • Veilig online

Ondernemers

 • Steun en faciliteer nieuwe en lokale ondernemers bij de ontwikkeling van hun plannen

NIET PRATEN MAAR DOEN

EEN-HAARLEMMERMEER helpt antwoorden te vinden. Ook voor inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Waar heeft EEN-HAARLEMMERMEER zich o.a. voor ingezet:

EEN-HAARLEMMERMEER luistert...

Video's
1/15
1
Tiny Houses, geen probleem maar oplossing
Tiny Houses, geen probleem maar oplossing
2
ÉÉN HAARLEMMERMEER luistert naar Martine Meulman en Wendela Peppelman
ÉÉN HAARLEMMERMEER luistert naar Martine Meulman en Wendela Peppelman
3
Bewoners omgeving Schiphol hebben overlast van het geluid veroorzaakt door vliegtuigen.
Bewoners omgeving Schiphol hebben overlast van het geluid veroorzaakt door vliegtuigen.
4
Aantasting verkeersveiligheid in Zwanenburg
Aantasting verkeersveiligheid in Zwanenburg
5
naar Erik Lodewijk als woordvoerder namens de middenstanders in Winkelcentrum PAX
naar Erik Lodewijk als woordvoerder namens de middenstanders in Winkelcentrum PAX
6
naar Erik Lodewijk over veranderingen aan winkelcentrum PAX
naar Erik Lodewijk over veranderingen aan winkelcentrum PAX
7
naar Helen van der Jagt over Scooters op de stoep IJweg in Hoofddorp
naar Helen van der Jagt over Scooters op de stoep IJweg in Hoofddorp
8
Jane van Lingen, Wendy van Vliet en Bianca van der Star
Jane van Lingen, Wendy van Vliet en Bianca van der Star
9
 Lars Weij over verkeersdruk op de Akerdijk
Lars Weij over verkeersdruk op de Akerdijk
10
EEN HAARLEMMERMEER luistert naar: het onderwerp PRIMAIRE VEILIGHEID in de polder.
EEN HAARLEMMERMEER luistert naar: het onderwerp PRIMAIRE VEILIGHEID in de polder.
11
RES & RISICO
RES & RISICO
12
geen 150 KV verdeelstation in achtertuin
geen 150 KV verdeelstation in achtertuin
13
naar Erik Verpaalen over windmolens
naar Erik Verpaalen over windmolens
14
naar verkeersontwikkelingen rond ringdijk in Badhoevedorp
naar verkeersontwikkelingen rond ringdijk in Badhoevedorp
15
naar Tamar Frankfurther over de Sloterbrug
naar Tamar Frankfurther over de Sloterbrug

Ons Programma

Inzetten op woningen voor de inwoners van de Haarlemmermeer.

 • Stimuleren van betaalbare (onder €250.000), duurzame en passende woningen voor starters en senioren om de doorstroming te bevorderen.
 • Er moeten bij elk woningbouwproject 40 procent sociale woningbouw gerealiseerd worden om aan de enorme vraag naar betaalbare woningen te voldoen. Dit zorgt ook voor een goede mix van woningen.
 • Stimuleren van betere verdeling van huurwoningen en wachtlijsten verkorten.
 • Medewerking verlenen aan privé-initiatieven voor duurzame Tiny/Circular Houses op minder ruimte.
 • De omgevingswet in 2022 mag geen beperkingen opleggen voor de bouw van mantelzorgwoningen (dit was tot 2021 nog mogelijk).
 • Senioren moeten ondersteund worden om kleiner te gaan wonen. Dit geeft ruimte op de woningmarkt. Zorg voor gunstige financiële hulp om te verduurzamen.
 • Creëer een juiste balans tussen natuur en woongebieden en/of woningen centraliseren, zonder dat buitengebied onnodig wordt belast.
 • Kantoorgebouwen ombouwen tot woningen.
 • Projecten stimuleren waar (jongeren/ouderen) kunnen wonen die gezamenlijk een pand/woning aankopen, financieren en/of laten bouwen.
 • Creëer een starterswijk met goedkopere woningbouw.
 • Zorg voor betere startersleningen, de gemeente is echter geen financiële bank van lening.
 • Bouwplannen moeten scherper beoordeeld worden met name op de juiste verdelingen van de soort woningen of doelgroep.
 • Openstaan voor alternatieve oplossingen: bijvoorbeeld opsplitsen van woningen, overschot van binnenvaartschepen ombouwen tot drijvend woonblok.
 • Huisvesting voorrang verlenen aan inwoners van de Haarlemmermeer.
 • Bouwplannen moeten scherper beoordeeld worden met name op de juiste verdelingen van de soort woningen of doelgroep.
 • De polder mag niet volgebouwd worden, er moet bij elk nieuwbouwproject voldoende groen worden aangelegd. Ook bij flats kan men de gevels van groene beplanting voorzien.
 • Woningen buiten de bebouwde kom, die tussen andere woningen gebouwd worden, dienen als lintbebouwing gerealiseerd te worden.
 • Stimuleren van burgerinitiatief en meningen/vragen van de burgers moeten serieus worden genomen en leidend zijn.
 • Burgerinitiatieven zijn nodig om de gemeente leefbaar en toekomstbestendig te maken.
 • EEN-HAARLEMMERMEER luistert……. is een video medium waarin wij luisteren naar meningen en oplossingen van inwoners van de Haarlemmermeer.
 • Referendum: maak duidelijk aan de inwoners of dit een raadgevend referendum is en wat men doet met de uitslag. Ontwikkel bij projecten een buurt referendum.
 •  Geen uitbreiding van windmolens of zonneparken op grond. Windmolens zijn landschapsvervuilers en zorgen voor geluidsoverlast voor bewoners. Ze zijn ook een bedreiging voor vogels!
 • Stimuleren van energievormen zoals groen- waterstofgas, bio LNG voor vliegtuigen, schepen en landbouwmachines.
 • Zonnepanelen op bushokjes en openbare gebouwen (verticale windmolens en meedraaiende zonnepanelen).
 • Subsidieer huishoudens met groene duurzame ideeën.
 • Gebruik van verticale zonnepanelen tegen gevels.
 • Geen 150KV transformatorstations in woongebieden i.v.m. gezondheid.
 • Voor elke boom die geveld wordt door de gemeente moet er één voor worden teruggeplaatst.
 • Wateroverlast en tegels in de tuin: het gaat niet om het aantal tegels maar het aantal m2 betegelde tuin ten opzichte van het groen. Door te veel tegels kan het regenwater niet wegzakken.
 • Oudere woningen gasloos? Voor een aantal woningen is dit niet mogelijk. De gemeente moet hen wel alternatieven bieden zoals waterstofgas of subsidies voor huishoudens met groene ideeën.
 • Afvalscheiding: het kost nu al te veel aan gescheiden afval ophalen. Dus achteraf scheiden is beter.
 • Gratis storten bij milieustraat: Voorkomt illegale afval dump.
 • Park 21: Tegen gebruik van vervuilde grond bij aanmaak van het park.
 • Goede bereikbaarheid stimuleren voor woon- en werkverkeer (openbaar vervoer
  en de auto).
 • Stimuleren van verduurzaming van openbaar vervoer. Lokale bussen naar de kleine kernen zijn belangrijk. Maar gebruik geen dure grote bussen.
 • Elektrische mobiliteit (zoals deeltijd fiets, E-bike, last-mile elektrische cargo oplossingen).
 • Overlast scooters en fietsers over trottoirs tegengaan.
 • Polderland wegen en groenstroken tussen banen behouden.
 • Bij aanleg van wegen/openbare weg rekening houden met duurzame ontwikkelingen zoals houten vangrails (met zonnepanelen), lokale energieopwekking en voor de biodiversiteit insecten hotels plaatsen bij verkeersborden.
 • Strakker beleid en aanpak van verkeersovertreders/hufters.
 • Aanpak van onoverzichtelijk (hoge) rotondes en pas tweerichtingsverkeer rotondes aan naar eenrichtingsverkeer.
 • Verkeersveiligheid rond scholen moet beter (onveilige situaties moeten worden geëlimineerd).
 • Geen extra fietsenstallingen ten koste van parkeerplekken. Parkeerplaatsen bieden plek aan bezoekers, dit is goed voor de lokale economie.
 • Zorg voor meer plantenbakken in het centrum.
 • Veilig thuis, op straat en online
 • Strakker beleid, meer voorlichting tegen agressie en messen, meer blauw op straat (preventief fouilleren). De BOA’s / ordehandhavers zijn actief in de wijken/ buurten om de veiligheid te waarborgen. Zij gaan direct in contact met hangjongeren en/ of overlastgevers om de situatie onder controle te houden en eventuele problemen te ontdekken.
 • Voorlichting op cybercriminaliteit: Bewoners en bedrijven (Proactief informeren over risico’s).
 • Jongeren voorlichting: de nadelen van alcohol & drugs.
 • Harde aanpak illegale drugs en prostitutie. Handhaving illegale vuilstort.
 • Betere ondersteuning slachtofferhulp.
 • Beter toezicht op vandalisme en tegengaan van (illegale) graffiti.
 • Herintroduceren van schoolzwemmen op de basisschool.
 • Overlast scooters en fietsers over voetpaden en trottoirs tegengaan.
 • Cameratoezicht op straat, dit werkt preventief en voorkomt overlast. Het gevoel van veiligheid is belangrijker dan privacy.
 • Geen betutteling van de overlastgevers. Geen “laat ze maar, anders maken ze nog meer problemen”.
 • Vuurwerk: nultolerantie voor illegaal vuurwerk, ouders en/of verzorgers van jongeren beboeten. Wel legaal vuurwerk gedogen op door de gemeente aangegeven plekken.

EEN Haarlemmermeer streeft naar efficiënter, snellere en
betaalbare zorg.

 • Mantelzorgers zijn van groot belang in de steun aan hulpbehoevenden door iemand uit diens directe sociale omgeving. De gemeente dient daarbij zorg te dragen dat mantelzorgers op alle fronten ondersteund worden.
 • Voorkom eenzaamheid en depressie door meer sociale activiteiten met anderen.
 • Verkort de wachttijden bij Jeugdzorg.
 • Betere controle en sturing op kosten van (Jeugd)zorg.
 • Beter beleid op doorsturen naar dure zorgoplossingen als dit niet nodig is.
 • Gezond eten op school financieren: in Engeland zijn succesvolle voorbeelden van gezond eten acties, als het ongezonde eten wordt vervangen. Dit voorkomt ziektes en overgewicht.
 • Armoedebestrijding: er moet een beter preventiebeleid komen zodat mensen niet in de armoede vervallen.
 • Gemeentelijke schuldsanering: dit is symptoombestrijding, de gemeente moet advies en ondersteuning geven in plaats van geld.
 • Bijstandsuitkering en tegenprestatie leveren: mensen met een bijstandsuitkering moeten een prestatie leveren door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Hierdoor neemt de persoon weer deel aan de maatschappij en voorkomt vereenzaming.
 • Bijstandsuitkering en verplicht Nederlandse taal leren: mensen dienen zich aan te passen aan de Nederlandse maatschappij. Om goed te integreren is het van groot belang de Nederlandse taal te beheersen.
 • WMO (thuiszorg, dagbesteding) betaalbaar houden: hogere inkomens moeten meer bijdragen aan de WMO maar wel naar rato van besteedbaarheid.
 • Gemeente als zorgaanbieder? De markt heeft voldoende zorgaanbieders. Wel moet de gemeente zorgen voor de juiste kwaliteit van geleverde zorg.
 • Klachten over gemeentelijke zorg: raadpleeg de nationale ombudsman, deze is altijd extern en onpartijdig. De gemeente moet geen eigen ombudsman aanstellen. In dit geval geldt het principe ‘de slager keurt zijn eigen vlees’.

Ondernemers zijn de motor van onze economie. In deze tijd van economische onrust, moet de gemeente de juiste maatregelen blijven nemen om hen te steunen.

 • Dus geen beperking van parkeerruimte bij winkelcentra of extra stijging van parkeerkosten (veel ondernemers hebben een zware tijd (gehad) door de corona crisis).
 • Faciliteer de ondernemers met extra voorlichting, steun en medewerking bij hun aangevraagde projecten.
 • Voorkom te veel regels voor (nieuwe) projecten en geen bureaucratie!
 • Het blijven stimuleren voor een goed vestigingsklimaat voor internationale bedrijfsruimte voor MKB (midden en klein bedrijf).
 • Stimuleren van lokale detailhandel in wijken en winkelcentra.
 • Aanvraag van vergunningen: meer ruimte voor ontwikkeling initiatieven met een Ja Mits Beleid! Minder bureaucratische acties en betere communicatie naar de ondernemers.
 • Economie: koop lokaal wat lokaal beschikbaar is, dit steunt onze lokale economie en zorgt voor minder transport, werk hybride (online/op afstand) indien mogelijk.

 

A. Jongeren:
Hangjongeren, messen/agressie/angst: bewustwording creëren via scholen en opvoeding.

 • Verlaging van de wachtlijsten op hulp.
 • Handhaving moet overlast verhalen op ouders of verzorgers.
 • Meer BOA’s en straatcoaches op straat voor controle.
 • De schade veroorzaakt door  kinderen verhalen op hun ouders.
 • Stimuleren van normen en waarden: wat is normaal en vooral wat niet!

B. Senioren

 • Zorg dat senioren zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig kunnen blijven.
 • Senioren zijn vaak actieve deelnemers in de samenleving met mantelzorg voor anderen. De gemeente dient hen hierin te ondersteunen.
 • Pas de mobiliteitsoplossingen aan (men moet steeds verder lopen naar bushaltes).
 • Herstel de huishoudelijke hulp voucher voor de laagste inkomens.
 • Schiphol mag niet meer groeien.
 • Gezondheid aantastende factoren zoals milieuoverlast/CO2 uitstoot en geluidsoverlast, moeten absoluut eerst worden aangepakt.
 • Absoluut geen nachtvluchten meer.
 • Laat korte afstand(Europese) vluchten vervangen door meer duurzaam vervoer, per trein als alternatief.
 • Geen doorgroei naar woonkernen om een tweede terminal te bouwen, met name Badhoevedorp, Zwanenburg en Lijnden.
 • Chartermaatschappijen kunnen naar Lelystad verhuizen. Dit betekent een inkrimping van alle beschikbare vluchten van Schiphol,
 • Beste oplossing blijft Schiphol in Zee.
 • We streven naar een economisch-duurzame win-win situatie.
 • Aandacht besteden aan om scholing en herintreders.
 • Combineer oudere werknemers met jongeren om ervaring en nieuwe kennis te bundelen.
 • Dwing vaste werknemers niet om ontslag te nemen en (dan) als ZZP’er weer te worden aangenomen bij dezelfde werkgever.
 • Faciliteer omscholing naar beroepen in de techniek (er is een tekort aan specialisten in de markt).
 • Gemeente Haarlemmermeer moet een gezonde gemeente zijn zonder extreme uitgaven aan een duur nieuw Raadhuis en kan niet de tekorten van 2021 verschuiven naar de periode 2022-2026 van de volgende raad.
 • Hondenbelasting wordt gebruikt voor honden afval. De rest van deze belasting moet worden gebruikt voor sociale projecten.
 • OZB-belasting: alleen op langdurig leegstaande panden, dan mag de gemeente het gebruikersdeel doorbelasten aan de eigenaar. Dit voorkomt leegstand.

Tegen nieuwe en/of uitbereiding van bestaande datacenters; dit zijn enorme energieverbruikers en dat gaat ten koste van andere infrastructuur.

 • Meer bewegen is van belang voor je geest en gezondheid.
 • Anti rookbeleid stimuleren.
 • Gezond eten stimuleren.
 • Geen bezuinigingen op breedtesport.

Berichten

PFAS

Waarom wordt er bij het vinden van asbest direct sterk opgetreden, terwijl er bij de aanwezigheid van PFAS  een minder urgente reactie lijkt te zijn?

Lees verder »

Zo trots

Als ik heel eerlijk mag zijn ben ik heel trots.Juist door de laatste ontwikkelingen aangaande waterstof binnen de gemeente Haarlemmermeer.Waarom zo trots?Zo’n 5 jaar geleden

Lees verder »

ÉÉN PARK

Ik heb een visie. Wat zou er mooier zijn dan een park waar mensen in diverse kledingstijlen kunnen flaneren. Bijvoorbeeld kledingstijlen van Victoriaans tot Steampunk

Lees verder »
Scroll naar boven